At the Annual Assembly of the church-school congregation, held on December 18, 2022, a new Executive Board was elected. The members of the Board were elected individually, and all received majority support. The composition of the Board is as follows:

Rade Bunijevac, President

Zarko Gligorevic, 1st Vice President

Bogdan Popovic, 2nd Vice President

Nenad Cvjetkovic, Secretary

Slobodan Dane Jovanovic, Treasurer

Jovana Zdralic, Financial Secretary

Zoran Milic, Member-at-Large

Ljupce Ivanov, Member-at-Large

Sara Simic Caffee, Member-at-Large

Gordana Simovic, Member-at-Large

Управни одбор црквено-школске општине

На Годишњој скупштини црквено-школске општине, одржаној 18. децембра 2022. године изабран је нови Управни одбор. Чланови Одбора бирани су појединачно и сви су добили већинску подршку. Састав Одбора је следећи:

Раде Бунијевац, председник

Жарко Глигоревић, први потпредседник

Богдан Поповић, други потпредседник

Ненад Цвјетковић, секретар

Слободан Дане Јовановић, благајник

Јована Ждралић, финансијски секретар

Зоран Милић, члан

Љупче Иванов, члан

Сара Симић Кофи, члан

Гордана Симовић, члан