Following the invitation of Father Miloš Ždralić and President Rade Bunijevac, on February 12, 2023, a large meeting with parents and older children from the Folklore Group was held in the church hall. At the meeting, several major challenges that both middle and older groups were facing were presented.

Wishing to overcome these challenges and to prevent further decline in the number of members and interest in folklore, and certainly wanting to help the children, at that meeting it was agreed:

 • To establish a new Committee for Folklore
 • To pay an annual membership fee of $200 per child
 • To hire choreographers who will work with children, and
 • To professionalize folklore management as much as possible

The folklore committee was elected in the following composition:

 1. Jadranka Lukić, president
 2. Sladjana Lojpur, vice president
 3. Dušanka Gradiški Ivanova, secretary
 4. Mirjana Bilanović, recorder
 5. Anđelka Nikić, treasurer
 6. Hana Majstorović, deputy treasurer

During the year, two members withdrew due to family and professional commitments. This did not jeopardize the work of the Board, which continued to function with four members:

 1. Sladjana Lojpur, president
 2. Mirjana Bilanović, secretary
 3. Anđelka Nikić, treasurer
 4. Hana Majstorović, deputy treasurer

Choreographers were:

 1. Manuela Milošević – for a large group
 2. Lana Tomašević – for the middle group, i
 3. Aleksandra Radojević, our new parishioner from Seattle, for a small group, whose foundation is planned and implemented in September 2023.

This was a completely new experience for all members of the Folklore Committee. None of them has ever been a member of any Board, but despite that, all members are trying and doing their best to bring the Folklore Group to the highest level.

Immediately after establishment, and in parallel with other tasks, the Board began to create documents necessary for the regular functioning of folklore – registration forms, contracts, forms for borrowing costumes, travel forms (Travel Agreement Package, Liability Release Waiver Forms), information tables for middle and older (and later a small) group.

As part of this project, the Folklore group folklor@stgeorgefl.org was established through the church server and email. All administrative documents, minutes of meetings, tables and other things are uploaded to this email. The goal is to make it easier for future board members to have all the information, as well as ways to communicate professionally with folklore groups from the side.

The board also noticed that there was no official enrollment in the Folklore group the previous September, and therefore membership fees were not charged. Thanks to the parents’ understanding, the late registration and payment of membership fees went without major problems. A semi-annual membership fee of $100 was charged, in the total amount of $2,300.00. After the summer vacation, at the beginning of September 2023, the registration of both old and new members of the Folklore Group was carried out with the desire to establish the youngest group as well, to determine how many members are available, but also to sign the aforementioned newly prepared documents. After registration, the number of groups is as follows:

 • The small group has 14 members – 3 boys and 11 girls
 • The middle group has 16 members – 6 boys and 10 girls
 • The large group has 9 members – 2 boys and 7 girls
  TOTAL: 39 members

During this school year (from the beginning of September to the end of May next year), folklore performed in Orlando and St. Petersburg (and at our SerbFest).

At the beginning of March 2024, the Board, parents, and children from the older group had the regular annual meeting. It was decided to start work on drafting the Folklore Group Statute and Annual Calendar. This should be done by by the end of 2024. At the same meeting, a new Board was elected with the following composition:

 1. Mirjana Bilanović, president
 2. Jovana Ždralić, secretary
 3. Bojan Todorović, treasurer

Фолклорна група ”Бистра Вода”

На позив оца Милоша Ждралића и председника Радета Бунијевца, 12. фебруара 2023. године у црквеној сали одржан је велики састанак са родитељима и старијом децом из Фолклорне групе. На том састанку предочено је неколико већих изазова са којима су се и средња и велика у том тренутку суочавале.

Желећи да се ови изазови превазиђу и да се спречи даље опадање броја чланова и заинтересованости за фолклор, a свакако желећи и да се помогне деци, на том састанку договорено је:

 • Да се оформи нови Одбор за фолклор
 • Да се плаћа годишња чланарина од 200$ по детету
 • Да се ангажују кореографи који ће радити са децом и
 • Да се управа фолклора колико је могуће – професионализује

Одбор за фолклор изабран је у следећем саставу:

 1. Јадранка Лукић, председник
 2. Слађана Лојпур, потпредседник
 3. Душанка Градишки Иванова, секретар
 4. Мирјана Билановић, записничар
 5. Анђелка Никић, благајник
 6. Хана Мајсторовић, заменик благајника

Током године, две чланице су се повукле због породичних и професионалних обавеза. Ово није угрозило рад Одбора који је наставио функционише са четири члана:

 1. Слађана Лојпур, председник
 2. Мирјана Билановић, секретар
 3. Анђелка Никић, благајник
 4. Хана Мајсторовић, заменик благајника

За кореографе изабране су:

 1. Мануела Милошевић – за велику групу
 2. Лана Томашевић – за средњу групу, и
 3. Александра Радојевић, наша нова парохијанка из Сијетла, за малу групу, чије је оснивање планирано и реализовано у септембру 2023. године.

За све чланове Одбора за фолклор ово потпуно ново искуство. Нико од њих никада није био члан неког Управног одбора, али и поред тога, сви чланови се труде и дају све од себе да Фолклорну групу доведу на највиши ниво.

Одмах по оснивању, а паралелно са другим пословима, Одбор је приступио изради докумената потребним за редовно функционисање фолклора – уписница, уговора, формулара за задуживање ношњи, формулара за путовања (Travel Agreement Package, Liability Release Waiver Forms), табела информације за средњу и велику (а касније и малу) групу.

Као део овога пројекта основан је преко црквеног сервера и имejл Фолклоне групе folklor@stgeorgefl.org. На овај имејл постављају се сви управни документи, записници седница, табеле и остало. Циљ је да се будућим члановима одбора олакша, да имају све информације, као и начине за професионалну комуникацију са фолклорним групама са стране.

Одбор је приметио и да претходног септембра није било званичног уписа у Фолклорну групу и да самим тиме нису наплаћене и чланарине. Захваљујући разумевању родитеља, закаснели упис и наплата чланарине прошли су без већих проблема. Наплаћена је полугодишња чланарина у висини од $100, у укупном износу од $2.300,00. После летњег распуста, почетком септемба 2023. године, извршен је упис и старих и нових чланова Фолклорне групе са жељом да се оснује и најмлађа група, да се утврди са колико се чланова располаже, али и да се потпишу поменути новоизрађени документи. По извршеном упису, бројно стање по групама је следеће:

 • Мала група има          14 чланова – 3 дечака и 11 девојчица
 • Средња група има      16 чланова – 6 дечака и 10 девојчица
 • Велика група има         9 чланова – 2 дечака и 7 девојчица

УКУПНО:                     39 чланова

У току ове школске године (од почетка септембра до краја маја следеће године) фолклор је наступао у Орланду и Сент Питерсбургу (и на нашем СербФесту).

Почетком марта 2024. године, одржан је редовни годишњи састанак Управног одбора фолклорне групе са родитељима и децом из старије групе. Одлучено је да се до краја 2024. израде Статут и Годишњи календар Фолклорне групе. На истом састанку изабран је и нови Управни одбор у следећем саставу:

 1. Мирјана Билановић, председник
 2. Јована Ждралић, секретар
 3. Бојан Тодоровић, благајник