The Church-School Congregation and Parish of St. George in Clearwater were founded on March 5, 1967. The Founding Assembly was held in the house of the Karan family and members in attendance were: Prota Jovan and Protinica Jelisavka Marchetic, Milan Karan, Josif Tatalovic, Mirko Bruner, Mihailo Jovanović – Chile, Branko Mišković, Ilija Krnjajić, Teodor Bosnić, Mane Marović, Julija Kukić, Julija Karan, Draga Rajačić, Mileva Mišković, Cvijeta Mrkalj, Milka Radović and Mini Takač. These were mostly senior citizens who spent their retirement days in Florida. Prota Jovan Marchetic was the administrator of the parish, and Josif Tatalovic was elected the first president of the Executive Board. In February 1980, the Circle of Serbian Sisters was also founded, and Evelin Poznanović (Poze) was elected president.

The Church-School Congregation was registered in Tallahassee on June 20, 1967. Until the early 1980s, services were held in private homes, rented spaces and parks. The congregation had about thirty members.

Nevertheless, land was purchased at 15250 58th St N, Clearwater, FL. The church hall was built in 1982, which temporarily served as a place of worship, although the community had no permanent priest.

With the blessing of Metropolitan Irinej of New Gracanica, on January 16, 1993, the parish welcomed its first appointed priest, Father Milan Krstić from Serbia.

During 1995, a fence was built around the church property. During the same year, the first three-day event “Serbian Days” took place.

At the beginning of 1997, the discussion on the construction of the church began. The consecration of the land and the erection of the cross on the place of the holy Altar took place in 1999.

Starting 1998 and during the following years, Serban families expelled from war-torn Bosnia and Herzegovina and Croatia arrived to this part of Florida.

After obtaining necessary permits for the church, on August 15, 2000, the excavation of the foundations began. His Grace, Bishop Longin of New Gracanica, consecrated the foundations in November 2000, crosses two years later, and in the summer of 2003 a dome was erected.

At the end of March 2005, the consecration of the new church took place. Concelebrating were two metropolitans (Amfilohije of Montenegro and Littoral, Christopher of Midwest), three bishops (Longin of New Gracanica, Georgije of Canada, and Mitrophan of Eastern America), fifteen priests, three deacons and several hundred of faithful. The patrons – kumovi of the consecration were Mr. Zoran Milić and his wife Dobrinka.

The biggest contributors to the construction of the church were families Miskin, Milić, Kovač, Bojković, Mulin, Gavrilović, Pistolić, Mitrović, Jovanović, Janković, Svanson, Žugić, Nikolić, Krstić, Todorović, Petrović, Mihajlović, Feri, Stojković, Balić, Načić and Vučićević, as well as Protinica Marčetić.

Priests Jovan Marchetic, Milan Krstic, Milan Katanic, Jovan Todorovic, Dragan Zaric and Milan Jovanovic have served in the parish from its founding until 2021. The occasional administrators were Uglješa Jelić, Milan Grunčić, Milan Popović, Đordje Počenijuk, Živorad Đorđević, Milan Stojanović, Petar Tutko, as well as Archimandrite Mitrofan Kresojević. In the summer of 2021, the current priest, Fr Miloš Ždralić has been appointed.

In September of 2017, 50 years anniversary was celebrated. On that occasion, a valuable bilingual souvenir-book was printed.

During 2017, a parish home was built. It was consecrated on December 31, 2017 by the Bishop of Eastern America, Kyr Irinej.

In February 2018, the parish hosted the Fourth Orthodox Institute of Saints Sebastian and Mardarije and the Annual Assembly of the Eastern American Diocese, and at the end of February 2020, the Extraordinary Church Assembly – Sabor of the Serbian Orthodox Church in North and South America chaired by Serbian Patriarch Irinej.

Црква Светога великомученика Георгија

Црквено-школска општина и парохија Светог Георгија у Клирвотеру основана је 5. марта 1967. године, када је у кући породице Каран одржана Оснивачка скупштина на којој су присуствовали: прота Јован и протиница Јелисавка Марчетић, Милан Каран, Јосиф Таталовић, Мирко Брунер, Михаило Јовановић – Чиле, Бранко Мишковић, Илија Крњајић, Теодор Боснић, Мане Маровић, Јулија Кукић, Јулија Каран, Драга Рајачић, Милева Мишковић, Цвијета Мркаљ, Милка Радовић и Мини Такач. То су били људи познијих година, који су на Флориди проводили пензионерске дане. Прота Јован Марчетић опслуживао је парохију, а за првог председника Управног одбора изабран је Јосиф Таталовић. Тек почетком фебруара 1980. године основано је Коло српских сестара, a за председницу је изабрана Евелин Познановић (Позе).

Црквено-школска општина регистрована је у Талахасију 20. јуна 1967. године. До почетка осамдесетих година, молитвени скупови одржавали су се по приватним кућама, изнајмљеним просторима и парковима. Црквено-школска општина тада је имала тридесетак чланова.

Упркос томе, купљено је земљиште на адреси 15250 58th St N, Clearwater, FL. Овде је 1982. године прво изграђена црквена сала, која је привремено служила као богослужбени простор, мада још није било сталног свештеника.

По благослову Митрополита Иринеја новограчаничког, 16. јануара 1993. године парохија добија сталног свештеника, оца Милана Крстића из Србије.

Током 1995. године изграђена је ограда око црквеног имања и организована прва тродневна новембарска манифестација „Српски дани“, која ће постати традиционална.

Почетком 1997. године почињу договори о изградњи цркве, а освећење земљишта и постављање крста на месту где ће бити Свети престо обављени су 1999. године.

Током 1998. и наредних година пристижу обескућене српске породице прогнане из ратом захваћених Босне и Херцеговине и Хрватске.

Након добијања дозвола,15. августа 2000. године, копањем темеља званично су почели радови на новом храму. Његово преосвештенство, епископ новограчанички Лонгин, у новембру 2000. године освештао је темељ, две године касније крстове, а у лето 2003. године подигнута је и купола.

Крајем марта 2005. године извршено је освећење новог храма уз учешће два митрополита, три епископа, петнаест свештеника, три ђакона и више стотина верника. Кумови освећења су били Зоран Милић и његова супруга Добринка.

Највећи приложници за изградњу цркве били су породица Мискин, Милић, Ковач, Бојковић, Мулин, Гавриловић, Пистолић, Митровић, Јовановић, Јанковић, Свансон, Жугић, Николић, Крстић, Тодоровић, Петровић, Михајловић, Фери, Стојковић, Балић, Начић, Вучићевић, као и протиница Марчетић.

Од оснивања парохије до данас, у њој су служили свештеници Јован Марчетић, Милан Крстић, Милан Катанић, Јован Тодоровић, Драган Зарић и Милан Јовановић. Парохију су повремено опслживали свештеници Угљеша Јелић, Милан Грунчић, Милан Поповић, Ђорђе Поченијук, Живорад Ђорђевић, Милан Стојановић, Петар Тутко, као и архимандрит Митрофан Кресојевић. Половином 2021. године, на дужност је постављен свештеник Милош Ждралић.

Половином септембра 2017. године обележано је пола века од оснивања Црквено-школске општине и парохије. Том приликом штампана је вредна двојезична споменица на 326 страна, са 450 фотографија.

Током 2017. године саграђен је парохијски дом за свештеника и породицу, који је 31. децембра 2017. године освештао епископ источноамерички г. Иринеј.

Половином фебруара 2018. године парохија је била домаћин четвртог Православног института Светих Севстијана и Мардарија и Годишње скупштине Епархије источноамеричке, а крајем фебруара 2020. године и ванредног Црквеног Сабора Српске Православне Цркве у Северној и Јужној Америци којим је председавао Патријарх српски Иринеј.